Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van ARTEMISIANA BV (handelsnaam Artemis Urnen) Boterhoek 65, 9660 Brakel (België), met ondernemingsnummer BE 0782.853.148.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken Elke bestelling houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop-en verkoopsvoorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze bestellingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden dan ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers.

Waar in deze algemene verkoopsvoorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Van het in deze algemene verkoopsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, is overeengekomen.

Indien ook de koper naar (zijn) algemene verkoopsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk, schriftelijk, is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden gesproken wordt van “levering (van producten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

BESTELLINGEN

De klant en ARTEMISIANA BV komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van ARTEMISIANA BV hiervoor als een vermoeden van bewijs.

ARTEMISIANA BV behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij het niet voorradig zijn van een product,
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • bij overmacht

LEVERINGSVOORWAARDEN

ARTEMISIANA BV streeft ernaar bestellingen die geplaatst (op voorraad zijn) en betaald worden binnen de 2 werkdagen te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden binnen de drie werkdagen die volgen op de dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening staat van ARTEMISIANA BV.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort ARTEMISIANA BV binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die de ARTEMISIANA BV webshop van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert de ARTEMISIANA BV webshop de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort ARTEMISIANA BV binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die de ARTEMISIANA BV webshop heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. ARTEMISIANA BV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Bestellingen worden één maal aangeboden op het door de klant opgegeven adres. Indien de klant niet thuis is, laat de bezorger van bpost een briefje achter in de brievenbus van de klant met daarop de adresgegevens waar de klant zijn pakket kan afhalen. Het pakket blijft dan 15 kalenderdagen liggen in het postkantoor. Daarna wordt het teruggestuurd naar ARTEMISIANA BV. ARTEMISIANA BV zal de klant 10 euro aanrekenen om het in dat geval opnieuw naar de klant te versturen.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

RETOURNEREN

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt de ARTEMISIANA BV webshop de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

LET WEL. Op maat gemaakte of gepersonaliseerde urnen kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

ARTEMISIANA BV
Boterhoek 65
9660 Brakel
België

Indien de producten gebruikt of beschadigd aankomen bij ARTEMISIANA BV heeft de klant geen recht op omruiling, terugbetaling of eender welke vorm van schadevergoeding.

VERZAKEN

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet beschadigd is, niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt de ARTEMISIANA BV webshop binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

LET WEL. Op maat gemaakte of gepersonaliseerde urnen kunnen niet worden omgeruild of geretourneerd.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

ARTEMISIANA BV
Boterhoek 65
9660 Brakel
België

Indien de producten gebruikt of beschadigd aankomen bij ARTEMISIANA BV heeft de klant geen recht op omruiling, terugbetaling of eender welke vorm van schadevergoeding.

PRIJZEN

Alle door ons genoteerde prijzen zijn inclusief BTW.

Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. De koper heeft bij een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbonden te verklaren.

BETALINGEN

Online betalingen gebeuren via het online betalingsplatform MOLLIE. On-line betalen kan met Bancontact, kredietkaart, PayPal, ApplePay en Ideal. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ARTEMISIANA BV kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van ARTEMISIANA BV.

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is ARTEMISIANA BV bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren producten. Wij blijven eigenaar van deze producten zolang koper de vorderingen van ons ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde en nog te leveren producten zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.

De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens ons niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De koper machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Wij verschaffen aan de koper op het moment dat de koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op koper hebben. De koper zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat verband vereist zijn.

Blijft koper in gebreke om binnen de genoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan de koper te ontbinden. Op de de koper rust dan de plicht tot teruggave van de door ons geleverde zaken, dan wel de verplichting om op andere wijze de door ons verrichte prestatie ongedaan te maken.

KLACHTEN

Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 15 dagen na levering aan ons schriftelijk ter kennis worden gebracht.

De koper draagt het breukrisico, in die zin, dat van zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen of in ons magazijn aan de koper ter hand zijn gesteld, het risico wat deze producten betreft over gaat op de koper.

OVERMACHT

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheid)instanties.

Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig, volledig of gedeeltelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij ARTEMISIANA BV (Rambert Broekaert). De koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden. Het is de koper uitsluitend toegestaan de van ons gekochte producten in ongewijzigde vorm te verkopen. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan de gekochte producten op enigerlei wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren. Evenmin is het de koper toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ARTEMISIANA BV.

VERPLICHTINGEN KOPER

De koper verschaft leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie en zal hiertoe alle medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ons staan of indien de koper op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

OVERIGE BEPALINGEN

Wijzigingen van of aanvullingen op de opdrachtbevestiging, overeenkomst of deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Gebruik van door ons geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

ARTEMISIANA BV is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen

TOEPASSELIJK RECHT

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

GESCHILLENBESLECHTING

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de opdracht of overeenkomst waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn en van de opdrachten / overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze algemene verkoopsvoorwaarden, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de gevoegde rechter te Oudenaarde beslecht, tenzij wij schriftelijk aangeven het geschil aan een andere rechter te willen voorleggen of de zaak in arbitrage te willen laten beslechten.

VRAGEN?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u nog vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande.